Thuật ngữ

Bảng thuật ngữ được tạo ra cho các nhà giao dịch để giúp họ học các từ, cụm từ, định nghĩa và thuật ngữ phổ biến. Chúng tôi sẽ Phân loại các điều khoản giao dịch theo Bảng chữ cái mà bạn cần biết về Giao dịch.

X